Avís legal

Nom: Eduard Fernández Sans
DNI: 43716673K
Telèfon: 616486871
Correu electrònic: eduard@irisdigital.net
Pàgina web: www.irisdigital.net

Objecte

El proveïdor, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

El proveïdor es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del proveïdor.

Responsabilitat

El proveïdor s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del proveïdor pot utilitzar galetes (fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el proveïdor no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el proveïdor manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El proveïdor no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del proveïdor. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el proveïdor es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, si s’escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per tal que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el proveïdor no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del proveïdor o, en el seu cas, disposen de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual hagin estat destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del proveïdor. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del proveïdor serà considerat una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al proveïdor i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a aquests. En tot cas, el proveïdor compta amb l’autorització expressa i prèvia d’aquests propietaris.

El proveïdor NO AUTORITZA expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir sempre al lloc web principal del proveïdor.

El proveïdor reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicando la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del proveïdor sobre els mateixos, ni tampoc el seu suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per internet, hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la Llei i amb el present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del proveïdor.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contrari, menystingui o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatories, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del proveïdor o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats desenvolupades en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals corresponents.

Open chat
1
Scan the code
¡Hola!
¿En qué te puedo ayudar?